Âge d'or : Hésiode

HESIODE (VIIIe -VIIe siècles av. J.-C.), Les Travaux et les Jours, vv. 109-201.

Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων

110 ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες.

οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ' οὐρανῷ ἐμϐασίλευεν·

ὥστε θεοὶ δ' ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες

νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύος· οὐδέ τι δειλὸν

γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι

115 τέρποντ' ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων·

θνῇσκον δ' ὥσθ' ὕπνῳ δεδμημένοι· ἐσθλὰ δὲ πάντα

τοῖσιν ἔην· καρπὸν δ' ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα

αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον· οἳ δ' ἐθελημοὶ

ἥσυχοι ἔργ' ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.

120 {ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν.}

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε,

τοὶ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται

ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων,

{οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα

125 ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ' αἶαν,}

πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔσχον.

Δεύτερον αὖτε γένος πολὺ χειρότερον μετόπισθεν

ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες,

χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα.

130 ἀλλ' ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ

ἐτρέφετ' ἀτάλλων, μέγα νήπιος, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.

ἀλλ' ὅτ' ἄρ' ἡϐήσαι τε καὶ ἥϐης μέτρον ἵκοιτο,

παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε' ἔχοντες

ἀφραδίῃς· ὕϐριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο

135 ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ' ἀθανάτους θεραπεύειν

ἤθελον οὐδ' ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς,

ἣ θέμις ἀνθρώποις κατὰ ἤθεα. τοὺς μὲν ἔπειτα

Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος, οὕνεκα τιμὰς

οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.

140 αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε,

τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρες θνητοῖς καλέονται,

δεύτεροι, ἀλλ' ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ.

Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων

χάλκειον ποίησ', οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον,

145 ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄϐριμον· οἷσιν Ἄρηος

ἔργ' ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕϐριες· οὐδέ τι σῖτον

ἤσθιον, ἀλλ' ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν,

{ἄπλαστοι· μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι

ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιϐαροῖσι μέλεσσιν.}

[150] ὧν δ' ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι

χαλκῷ δ' εἰργάζοντο· μέλας δ' οὐκ ἔσκε σίδηρος.

καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντες

βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ Αίδαο

νώνυμνοι· θάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας

155 εἷλε μέλας, λαμπρὸν δ' ἔλιπον φάος ἠελίοιο.

Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψεν,

αὖτις ἔτ' ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χθονὶ πουλυϐοτείρῃ

Ζεὺς Κρονίδης ποίησε, δικαιότερον καὶ ἄρειον,

ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἳ καλέονται

160 ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ' ἀπείρονα γαῖαν.

καὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνή,

τοὺς μὲν ὑφ' ἑπταπύλῳ Θήϐῃ, Καδμηίδι γαίῃ,

ὤλεσε μαρναμένους μήλων ἕνεκ' Οἰδιπόδαο,

τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης

165 ἐς Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένης ἕνεκ' ἠυκόμοιο.

{ἔνθ' ἦ τοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε,}

τοῖς δὲ δίχ' ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε' ὀπάσσας

Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης.

170 καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες

ἐν μακάρων νήσοισι παρ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην,

ὄλϐιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν

173 τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα.

169 τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων· τοῖσιν Κρόνος ἐμϐασιλεύει.

169a τοῦ γὰρ δεσμὸ}ν ἔλυσε πα{τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.

169b τοῖσι δ' ὁμῶς ν}εάτοις τιμὴ {καὶ κῦδος ὀπηδεῖ.

169c Πέμπτον δ' αὖτις ἔτ' ἄ}λλο γένος θῆκ' {εὐρύοπα Ζεὺς

169d ἀνδρῶν, οἳ} γεγάασιν ἐπὶ {χθονὶ πουλυϐοτείρῃ.}

174 μηκέτ' ἔπειτ' ὤφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι

175 ἀνδράσιν, ἀλλ' ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι.

νῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον· οὐδέ ποτ' ἦμαρ

παύονται καμάτου καὶ ὀιζύος, οὐδέ τι νύκτωρ

φθειρόμενοι. χαλεπὰς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας·

ἀλλ' ἔμπης καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν.

180 Ζεὺς δ' ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,

εὖτ' ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.

οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες,

οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,

οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.

185 αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·

μέμψονται δ' ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι

σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες· οὐδέ κεν οἵ γε

γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν

{χειροδίκαι· ἕτερος δ' ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει.}

190 οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου

οὔτ' ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕϐριν

ἀνέρες αἰνήσουσι· δίκη δ' ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς

οὐκ ἔσται· βλάψει δ' ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα

μύθοισιν σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ' ὅρκον ὀμεῖται.

195 ζῆλος δ' ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι

δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει, στυγερώπης.

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης

λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν

ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους

[200] Αἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ

θνητοῖς ἀνθρώποισι· κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή.

Traduction par Jacques Le Gras, 1586 (vv. 109-201)

Les Dieux logés au ciel firent premièrement
L’humaine race d’or, lors du gouvernement
Qu’avait Saturne au ciel ; or ces hommes sans peine,
Sans travail, sans souci, vivaient une âge pleine,
A l’aise comme Dieux. Ils ne sentaient jamais
La vieillesse chétive, ains également frais
Et de pieds et de mains, exempts de tout martyre,
Jamais ils ne faisaient que banqueter et rire,
Et comme sommeillant doucement trépassaient.
De tous biens à souhait ces hommes jouissaient.
La terre donne-vivre apportait d’elle-même
Du fruit de son bon gré en abondance extrême.
Eux avec plusieurs biens sans querelle émouvoir,
De franche volonté faisaient bien leur devoir.
Or depuis que la terre eut couvert cette race,
Jupiter voulut bien leur faire cette grâce
Que bons démons ils soient, afin que des humains
Sur la terre à jamais soient fidèles gardiens.
Ce sont eux qui sur terre et çà et là tournoient
D’air vêtus, donne-biens et diligents s’emploient
A remarquer tous ceux qui font ou bien ou mal.
C’est le loyer qu’ils ont magnifique et royal.
    Puis un genre second d’argent les Dieux bâtirent
Beaucoup pire que l’autre et différer le firent
D’avecque celui d’or, et de taille, et d’esprit ;
Et cent ans un enfant, grand niais mal instruit,
Tout homme devenait nourri près de sa mère,
Toujours en la maison se tenant sans rien faire.
Puis quand étaient venus de leur âge à la fleur,
Ils vivaient peu de temps, éprouvant maint malheur
Par leur mauvais avis, car cette engeance impure
Ne se pouvait tenir de s’entre faire injure.
Ils ne voulaient aussi servir les immortels,
Ni rien sacrifier des Dieux sur les autels,
Comme c’est la coutume et comme l’on doit faire,
Dont le Saturnien, incité de colère,
Les cacha, pour autant qu’ils ne rendaient honneur
Des Dieux Olympiens à l’heureuse grandeur.
    Or après que la terre eut couvert cette race,
(Dieux souterrains nommés ont la seconde place,
Mortels, et toutefois honorés sont à plein)
Un tiers genre d’humain Jupiter fit d’airain
Qui à celui d’argent en rien n’était semblable,
Démesurément grand, violent, indomptable.
Ils se plaisaient de Mars à l’ouvrage inhumain
Et à être insolents, ne mangeant point de pain,
Mais d’un dur diamant avaient cœur invincible,
Et monstrueux étaient d’une force indicible.
Des épaules leurs mains qu’on ne pouvait ranger
Sur leurs membres massifs on voyait s’allonger.
Toutes d’airain ils besognaient, et le fer n’était lors.
Or par leurs propres mains ces hommes étant morts,
Au spacieux manoir de Pluton descendirent
Sans renom, et l’effort de la mort ils ne fuirent,
Quoique fiers et hautains, mais par nécessité
Ils laissèrent pourtant du soleil la clarté.
    Puis quand ce genre-là fut gisant sous la terre,
Jupin Saturnien fit un quatrième genre
Et plus juste et meilleur, c’est le genre divin
Des Héros renommés sur la terre sans fin,
Que demi-dieux nommaient ceux du précédent âge.
Or la mauvaise guerre et le triste carnage
Les fit mourir les uns à Thèbes combattant
Pour les troupeaux d’Œdipe, et les autres étant
A Troie où sur les flots de la grand’mer profonde,
On les avait menés pour Hélène la blonde.
Là les couvrit la mort, puis transportés bien loin,
Leur baillant à foison ce dont ils ont besoin,
Et vivres et séjour, le Saturnien père,
A l’écart des humains, les a voulu retraire
Tout aux bouts de la terre, où ces nobles Héros,
Exempts de tout souci, demeurent en repos
Es îles des heureux joignant l’Océan large,
Où le champ nourricier trois fois par an se charge
De force fruit mielleux. Or à ma volonté
Qu’en cet âge cinquième onque je n’eusse été,
Mais ou que décédé auparavant je fusse,
Ou que naissance après sur la terre prins j’eusse.
Car certes maintenant l’âge de fer voici
Où les hommes sans cesse endureront ici
Peine et affliction, périssant misérables
Et de jour et de nuit ; tristesses innombrables
Les Dieux leur donneront ; toutefois verra-t-on
Mêlé parmi ces maux quelque chose de bon.
Or Jupiter perdra mêmement cette race,
Mais qu’aux tempes le poil l’âge blanchir leur fasse.
Ni père à fils, ni fils à père hôte cher ne sera,
Ni l’ami à l’ami, ni même frère à frère,
Ainsi qu’auparavant ; mais ni père ni mère
Lorsqu’ils les verront vieux ils ne respecteront,
Ains de rudes propos ils les attaqueront,
Misérables, des Dieux ne se souciant guère ;
A leurs vieux engendreurs ne don’ront le salaire
De les avoir nourris : superbes, inhumains,
Faisant violemment justice par leurs mains.
L’un de l’autre la ville ira mettre en ruine.
On n’aura nul égard à celui qui chemine
En droiture et rondeur, et qui ne jure faux.
Mais un homme outrageux qui fait beaucoup de maux
On prisera plutôt : il n’y aura justice
Ni vergogne en leurs mains : l’homme plein de malice
Par iniques propos le bon offensera,
Et témoin contre lui le serment faussera.
Les hommes malheureux la médisante envie,
Aime-mal, triste à voir, auront pour compagnie.
Lors couvrant leur beau corps d’un blanc habillement
De la grand’terre au ciel s’en iront vitement
Entre les immortels, quittant l’humaine race,
La Vergogne et Némèse, et lairront en leur place
Aux mortels fâcheux maux dont opposés seront
Et toutefois remède y trouver ne sauront.

Traduction de Leconte de Lisle, 1869 (vv. 109-201)

Quand les Dieux et les hommes mortels furent nés en même temps, d'abord les Immortels qui ont des demeures Olympiennes firent l'Age d'or des hommes qui parlent. Sous l'empire de Kronos qui commandait dans l'Ouranos, ils vivaient comme des Dieux, doués d'un esprit tranquille. Ils ne connaissaient ni le travail, ni la douleur, ni la cruelle vieillesse; ils gardaient toujours la vigueur de leurs pieds et de leurs mains, et ils se charmaient par les festins, loin de tous les maux, et ils mouraient comme on s'endort. Ils possédaient tous les biens; la terre fertile produisait d'elle-même et en abondance; et, dans une tranquillité profonde, ils partageaient ces richesses avec la foule des autres hommes irréprochables. Mais, après que la terre eut caché cette génération, ils devinrent Dieux, par la volonté de Zeus, ces hommes excellents et gardiens des mortels. Vêtus d'air, ils vont par la terre, observant les actions bonnes et mauvaises, et accordant les richesses, car telle est leur royale récompense.
    Puis, les habitants des demeures Olympiennes suscitèrent une seconde génération très inférieure, l'Age d'argent, qui n'était semblable à l'Age d'or ni par le corps, ni par l'intelligence. Pendant cent ans l'enfant était nourri par sa mère et croissait dans sa demeure, mais sans nulle intelligence; et, quand il avait atteint l'adolescence et le terme de la puberté, il vivait très peu de temps, accablé de douleurs à cause de sa stupidité. En effet, les hommes ne pouvaient s'abstenir entre eux de l'injurieuse iniquité, et ils ne voulaient point honorer les Dieux, ni sacrifier sur les autels sacrés des Bienheureux, comme il est prescrit aux hommes selon l'usage. Et Zeus Kronide, irrité, les engloutit, parce qu'ils n'honoraient pas les Dieux heureux qui habitent l'Olympos.
    Après que la terre eut caché cette génération, ces mortels furent nommés les Heureux souterrains. Ils sont au deuxième rang, mais, cependant, leur mémoire est respectée.
    Et le Père Zeus suscita une troisième race d'hommes parlants, 1'Age d'airain, très-dissemblable à l'Age d'argent. Tels que des frênes, violents et robustes, ces hommes ne se souciaient que des injures et des travaux lamentables d'Arès. Ils ne mangeaient point de blé, mais ils étaient féroces et ils avaient le coeur dur comme l'acier. Leur force était grande, et leurs mains inévitables s'allongeaient de leurs épaules sur leurs membres robustes. Et leurs armes étaient d'airain et leurs demeures d'airain, et ils travaillaient l'airain, car le fer noir n'était pas encore. S'étant domptés entre eux de leurs propres mains, ils descendirent dans la demeure large et glacée d'Aidès, sans honneurs. La noire Thanatos les saisit malgré leurs forces merveilleuses, et ils laissèrent la splendide lumière de Hèlios.
    Après que la terre eut caché cette génération, Zeus Kronide suscita une autre divine race de héros, plus justes et meilleurs, qui sont nommés Demi-Dieux sur toute la terre par la génération présente. Mais la guerre lamentable et la mêlée terrible les détruisit tous, les uns dans la terre Kadmèide, devant Thèba aux sept portes, tandis qu'ils combattaient pour les troupeaux d'Oidipous; et les autres, quand, sur leurs nefs, à travers les grands flots de la mer, étant allés à Troiè, à cause d'Hélénè aux beaux cheveux, l'ombre de la mort les y enveloppa. Et le Père Zeus Kronide leur donna une nourriture et une demeure inconnue aux hommes, aux extrémités de la terre. Et ces héros habitent paisiblement les Iles des Bienheureux, par delà le profond Okéanos. Et là, trois fois par année, la terre féconde leur donne ses fruits mielleux.
    Oh! si je ne vivais pas dans cette cinquième génération des hommes! si, plutôt, j'étais mort auparavant, ou né après! En effet, maintenant, c'est l'Age de fer. Les hommes ne cesseront d'être accablés de travaux et de misères pendant le jour, ni d'être corrompus pendant la nuit, et les Dieux leur prodigueront les amères inquiétudes. Cependant les biens se mêleront aux maux. Mais Zeus détruira aussi cette génération d'hommes, après que leurs cheveux seront devenus blancs. Le père ne sera point semblable au fils, ni le fils au père, ni l'hôte à l'hôte, ni l'ami à l'ami, et le frère ne sera point aimé de son frère comme auparavant. Les vieux parents seront méprisés par leurs enfants impies qui leur adresseront des paroles injurieuses, sans redouter l'oeil des Dieux. Pleins de violence, ils ne rendront point à leurs vieux parents le prix des soins qu'ils ont reçus d'eux. L'un saccagera la ville de l'autre. Il n'y aura nulle pitié, nulle justice, ni bonnes actions; mais on respectera l'homme violent et inique. Ni équité, ni pudeur. Le mauvais outragera le meilleur par des paroles menteuses, et il se parjurera. Le détestable Zèlos, qui se réjouit des maux, poursuivra tous les misérables hommes. Alors, s'envolant de la terre large vers l'Olympos, et délaissant les hommes, Aidôs et Némésis, vêtues de robes blanches, rejoindront la race des Immortels. Et les douleurs resteront aux mortels, et il n'y aura plus de remède à leurs maux.


Traduction de Philippe Brunet (vv. 109-126), Le Livre de poche, 1999

D’or fut la race première des hommes de vie périssable,
race créée par les dieux immortels qui peuplent l’Olympe.            110
C’était au temps de Cronos, quand le ciel était son royaume,
lorsque les dieux menaient une vie préservée de souffrances,
loin à l’écart des malheurs et des peines ; jamais la vieillesse
âpre n’approchait ; les pieds et les bras toujours jeunes,
ils vivaient de festins, à l’abri de toute misère ;                                115
ils mouraient comme s’ils s’endormaient. Et toutes richesses
leur revenaient : la terre qui donne la vie, d’elle-même,
leur tendait ses fruits abondants ; la joie et le calme
présidaient aux travaux des champs, à leurs grandes richesses -
riches en bétail, chéris des puissances divines !                            120
Mais cependant, quand le sol eut recouvert cette race,
Zeus l’immense voulut qu’ils devinssent des forces divines,
généreuses, terrestres, gardiennes des hommes qui meurent,
dieux gardant la justice, châtiant les travaux d’injustice,
tout drapés de brume, errant par toute la terre,                                125
et dispensant la richesse : telle est leur charge royale.

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

×